Skip to content

Murta/Amurta: Group Show

September 16-November 4, 2023

Akar Prakar, P 238, Hindustan Park, Kolkata, India

Akar Prakar Kolkata presents, Murta/Amurta, a group show featuring Aditya Basak, Akhil ch. Das, Atanu Bhattacharya, Atin Basak, Bimal Kundu, Bholanath Rudra, David Malakar, Ganesh Haloi, Lalu Prasad Shaw, Monoj Mitra, Manu Parekh, Niranjan Pradhan, Pankaj Panwar, Pradip Maitra, Rajen Mondal, Saumen Khamrui and Srikanta Paul.

Find out more about the show here.